RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka pod firmą Law & Estates Group sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 82a/60, 30-552 Kraków, biuro@lawestates.eu lub pod numerem tel.: +48 501 174 150.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności pośrednictwa;
3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami pośrednictwa;
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym;
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO;
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy;
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności pośrednictwa;
9. Do czasu dokonania czynności pośrednictwa, z przyczyn związanych z Państwa indywidualną sytuacją, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych;
10. W dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy informacje opisujące zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.lawestates.eu dalej zwana „Stroną”.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: Spółka pod firmą Law & Estates Group sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 82a/60, 30-552 Kraków, dalej jako „Administrator”.
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@lawestates.eu lub pod numerem tel.: +48 501 174 150.
  3. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej “Użytkownikiem”.
  4. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako “RODO”.
  5. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, dzięki którym możemy zapewnić, że dane są w odpowiedni sposób chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.