Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy informacje opisujące zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.lawestates.eu dalej zwana „Stroną”.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: Spółka pod firmą Law & Estates Group sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 82a/60, 30-552 Kraków, dalej jako „Administrator”.
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@lawestates.eu lub pod numerem tel.: +48 501 174 150.
3. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej “Użytkownikiem”.
4. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako “RODO”.
5. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, dzięki którym możemy zapewnić, że dane są w odpowiedni sposób chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

II. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Każdy Użytkownik, który przekazał nam swoje dane osobowe za pomocą dostępnych na Stronie Formularzy, może skorzystać z praw, które przyznaje mu RODO:

1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
2. Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych jeśli są nieprawdziwe lub nieaktualne (art. 16 RODO),
3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
5. Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO),
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem (art. 77 RODO).

Prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługują Użytkownikowi zawsze. Pozostałe prawa nie mają charakteru bezwzględnego i ich wypełnienie będzie zależało od spełnienia wymagań opisanych w art. 16-21 RODO.

W celu realizacji swoich praw, prosimy kontaktować się na adres mailowy biuro@lawestates.eu.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W FORMULARZACH

1. Formularze kontaktowe „Skontaktujemy się z tobą” oraz formularz „Kontakt”

Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularze kontaktowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzeniu z nim komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji. Jeżeli jednak w wyniku złożonego zapytania zostanie nawiązana jakkolwiek współpraca lub relacja biznesowa, okres przechowywania korespondencji oraz zawartych w niej danych osobowych zostanie wydłużony na czas trwania tej relacji, zawarcia umowy oraz okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z zawartej umowy.

Podanie danych osobowych w zakresie imię, numer telefonu oraz adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość.

2. Newsletter

Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu na Newsletter wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi wiadomości z aktualnościami, materiałami informacyjnymi, handlowymi i marketingowymi np. o nowych nieruchomościach, promocjach i wydarzeniach związanych z działalnością Law & Estates Group sp. z o.o. Podczas zapisu na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych na wskazany przez siebie adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu treści marketingowych i handlowych Law & Estates Group sp. z o.o. w związku z wyrażoną zgodą i zamówionym Newsletterem.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera, lub do momentu rezygnacji Użytkownika z otrzymywania Newslettera. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdej chwili klikając w odpowiedni link umieszczony na końcu każdej wiadomości newsletterowej co spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy Newsletter.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne w celu zapisania się na Newsletter.

3. Telefon na stronę (Call back) Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość podania swojego numeru telefonu w celu nawiązania szybkiego kontaktu telefonicznego z naszej strony lub umówienia rozmowy telefonicznej w określonym terminie.

Podstawą prawną przetwarzania podanego przez Użytkownika numeru telefonu jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na nawiązaniu kontaktu telefonicznego i prowadzeniu komunikacji na żądanie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania szybkiego kontaktu telefonicznego z naszej strony lub umówienia rozmowy telefonicznej za pomocą formularza w innym terminie. Podanie jakichkolwiek danych osobowych podczas przeprowadzanej rozmowy jest dobrowolne.

4. Dodaj ofertę sprzedaży, Dodaj ofertę najmu – Użytkownik, który chciałby zamieścić na naszej Stronie ogłoszenie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, może skontaktować się z nami za pomocą dedykowanych formularzy „Skontaktujemy się z tobą” oraz formularz „Kontakt”.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy zgłoszenia oraz kontaktu z Użytkownikiem.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika będzie niezbędność do podjęcia działań w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie przyjętego zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nawiązanej współpracy, zawartej umowy oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z tej umowy.

Podanie danych osobowych zaznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania współpracy.

5. Komentarze na blogu Administrator umożliwia Użytkownikowi wyrażenie swojej opinii na temat treści zamieszczonych w zakładce „Blog” za pomocą funkcji dodawania Komentarzy. W tym celu Użytkownik podaje swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne żeby zamieścić swój komentarz.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zarządzaniu komentarzami do treści zamieszczonych na Stronie.

Administrator będzie przetwarzał dane do momentu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu na przetwarzania jego danych osobowych lub do momentu otrzymania od Użytkownika wniosku o usunięcie jego komentarza.

IV. ODBIORCY DANYCH

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony oraz formularzy na niej osadzonych, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (np. hostingodawca strony internetowej, dostawca oprogramowania). Dostarczenie i realizacja niektórych usług może być związana z koniecznością przetwarzania przez te podmioty danych osobowych Użytkowników Strony.

Administrator informuje Użytkownika, ze korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

1. Dostawcy usług hostingowych;
2. Dostawca usługi poczty elektronicznej;
3. Dostawca narzędzia do wysyłania Newslettera.

IV. ODBIORCY DANYCH

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony oraz formularzy na niej osadzonych, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (np. hostingodawca strony internetowej, dostawca oprogramowania). Dostarczenie i realizacja niektórych usług może być związana z koniecznością przetwarzania przez te podmioty danych osobowych Użytkowników Strony.

Administrator informuje Użytkownika, ze korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

1. Dostawcy usług hostingowych;
2. Dostawca usługi poczty elektronicznej;
3. Dostawca narzędzia do wysyłania Newslettera;

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników do państw trzecich w związku z korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych, którzy przechowują powierzone im dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy informacje opisujące zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.lawestates.eu dalej zwana „Stroną”.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: Spółka pod firmą Law & Estates Group sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 82a/60, 30-552 Kraków, dalej jako „Administrator”.
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@lawestates.eu lub pod numerem tel.: +48 501 174 150.
  3. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej “Użytkownikiem”.
  4. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako “RODO”.
  5. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, dzięki którym możemy zapewnić, że dane są w odpowiedni sposób chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.